Opakované platby 

1.1. Opakovaná platba - 30 dní
 

V případě, že předmětem koupě je členství v Klubu Vůněmi k sobě  s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

8.2. Třicetidenní zvýhodněné členství s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je členství v Klubu Vůněmi k sobě ve 30 denní zvýhodněné verzi za 390 Kč (nebo od 190 Kč do 290 Kč podle jednotlivých kategorií Klubu) , pokud uživatel své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

1.2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od Klubu Vůněmi k sobě či jiných on-line produktů a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit. 

1.3. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v Klubu Vůněmi k sobě může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese klub@aromaterapiehabibi.cz. Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

V případě tohoto odstoupení od smlouvy tj. z důvodu nespokojenosti kupující zašle formulář elektronickou formou na adresu tereza@aromaterapiehabibi.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti a přiloží kopii faktury/daňového dokladu s uvedením data nákupu.

Pokud se týká živých kurzů, jestliže Uživatel napíše minimálně 7 dní před uskutečněním živé akce, má právo na navrácení peněz. Pokud je nahlášení neúčasti uživatele v termínu kratším než 7 dní, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké.

Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od doručení emailu kupujícího; po obdržení emailu kupujícího dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

 

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce živého kurzu nebo on-line produktu , a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

2.2. Jsou-li nebo budou.li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

2.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci k živého kurzu nebo on-line produktů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu osobní značky a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Pracovní výkon a efektivita práce a jeho osobní či firemní značka je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

2.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

2.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu tereza@aromaterapiehabibi.cz). 

2.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dnem 1.4.2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.